top of page
צוואות ירושות ועריכת ייפוי כוח מתמשך

צוואות, ירושות ועריכת ייפוי כוח מתמשך

המשרד מעניק ללקוחותיו שירותים של עריכת צוואות, הליכי קיום צוואות וירושות וכן בניהול עזבונות.

כמו כן, עורך המשרד עבור לקוחותיו ייפוי כוח מתמשך.

לכל אדם קיימת האפשרות והיכולת לקבוע מראש וכל עוד הוא במצב בריאותי ותודעתי תקין, מי יהיה אחראי לכלל ענייניו, לרבות הרפואיים, הכלכליים והמשפחתיים אם חס וחלילה ייקלע בעתיד למצב שבו הוא לא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו, וזאת באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך.

בנוסף, עומדת לכל אדם האפשרות לקבוע עוד בהיותו בחיים, מה ייעשה ברכושו לאחר מותו, וזאת אמצעות עריכת צוואה בה יקבע למי יחולק רכושו ובאיזה אופן.

בעוד שייפוי כוח מתמשך תקף בעוד האדם שערך אותו בחיים, צוואה נכנסת לתוקף לאחר מותו של האדם.

על כן, למרות שמדובר במסמכים שונים, למעשה מדובר בשירותים משפטיים המשתלבים זה בזה, הקשורים זה לזה והנחוצים לכל אדם, שכן הם מאפשרים לאדם לתת הוראות מפורטות ומפורשות באופן הצופה פני עתיד, מה ייעשה בו וברכושו אם חס וחלילה יגיע למצב שבו לא יהיה כשיר לדאוג לענייניו ולקבל החלטותיו בעצמו, או גרוע מכך אם חס וחלילה ילך לעולמו.

חשיבותם של מסמכים אלה נגזרת בראש ובראשונה מכך שהם מאפשרים לאדם העורך אותם לבטא באופן מפורש וברור את רצונותיו, אך במידה רבה גם מכך שהם מקלים ומסייעים מאוד בידי הקרובים של אותו אדם בכך שהם מאפשרים להם לדאוג לענייניו אם יגיע למצב אי כשירות ולקיים את רצונו מבלי לנקוט בהליכים משפטיים מורכבים, ארוכים ויקרים, ולאחר המוות, לחלק את רכושו באופן התואם את רצונו כפי שהובא לידי ביטוי בצוואה שערך, ותוך מניעת סכסוכים אפשריים בין יורשיו של האדם.

לכן חשוב מאוד לכל אדם לערוך ייפוי כוח מתמשך וצוואה.

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום זה הם בין היתר:

  • עריכה וניסוח של צוואות.

  • קיום צוואות וירושות.

  • עריכת ייפוי כוח מתמשך.

  • ניהול עיזבונות וחלוקתם.

bottom of page