top of page
משפט מסחרי
משפט מסחרי

משפט מסחרי

המשרד מספק שירותים משפטיים מקיפים ונרחבים וייעוץ משפטי לעסקים ולבעלי עסקים בכל שלבי פעילות העסק, החל משלב הקמת העסק וייסודו, דרך פעילותו השוטפת על כל המשתמע מכך, ובמידת הצורך בהיקלעות העסק לקשיים כלכליים.

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום זה הם בין היתר: 

  • ניסוח ועריכה של הסכמי שותפות.  

  • ניסוח ועריכה של הסכמי מייסדים. 

  • הקמת ורישום חברה בע"מ וייסוד תקנון חברה.  

  • ניסוח ועריכה של הסכמים מסחריים והסכמי התקשרות מסוגים שונים הקשורים לפעילות העסק. 

  • ניסוח ועריכה של הסכמי נדל"ן, לרבות הסכמי שכירות, רכישה או מכירה של נכסי נדל"ן לצורך פעילות העסק. 

  • מתן שירותי גביית חובות באמצעים משפטיים שונים ובפני ערכאות משפטיות שונות. 

  • ליטיגציה וייצוג בפני ערכאות משפטיות שונות, וכן בפני רשויות ציבוריות וגופים רגולטוריים שונים. 

  • ייעוץ בדיני עבודה.

bottom of page