top of page
חדלות פרעון וגבייה

חדלות פרעון וגבייה

ייצוג יחידים ותאגידים בהליכי חדלות פירעון.

המשרד מעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי מקיף ויסודי שתחילתו בבחינת אפשרויות שונות לסיוע בידי היחיד או התאגיד להתמודדות עם המשבר אליו נקלע, ואיתור הדרך המיטבית והמתאימה ביותר ללקוח בנסיבות הספציפיות.

לא בכל סיטואציה שבה לקוח מצוי בחובות כלכליים שאותם אין ביכולתו לפרוע בזמן נתון מתוך הנכסים והכספים העומדים לרשותו או בהיעדרם של נכסים וכספים, מומלץ לפנות להליך של חדלות פירעון, ולעתים אין זו הדרך המתאימה ביותר ללקוח על פי נתוניו.

על כן, לפני שאנו ממליצים ללקוח לפנות להליך של חדלות פירעון, אנו בוחנים תחילה באופן נרחב ומקיף האם ניתן לסייע ללקוח לצאת מהסיטואציה אליה נקלע בדרכים אחרות שאינן פנייה להליך חדלות פירעון, ורק לאחר ביצוע בדיקה נרחבת ומקיפה מתקבלת ההחלטה על איזו מבין האפשרויות העומדות לרשות הלקוח, יש להמליץ לבחור.

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום זה הם בין היתר:

 • הגשת בקשות להקפאת הליכים וייצוג בהליכים אלה. 

 • הגשת בקשות להסדרי נושים וייצוג בהליכים אלה.

 • הגשת בקשות למתן צו פתיחת הליכים וייצוג חייבים או נושים בהליכי חדלות פירעון.

 • הגשת בקשות למתן צו פתיחת הליכים וייצוג תאגידים בהליכי חדלות פירעון.

 • פירוק מרצון של תאגידים.

 • הגשת תביעות חוב בהליכי חדלות פירעון.

גבייה והוצאה לפועל

המשרד מספק ללקוחותיו שירותי ייצוג וייעוץ משפטי בגביית חובות בעייתיים.

בתחום זה מתחיל הייעוץ כבר בשלב המקדמי שבו מתבצעת ההתקשרות שבין בית העסק ללקוחותיו, וזאת במטרה להקטין ככל הניתן את החשיפה של בית העסק למצבים של אי פירעון חובות מצד לקוחותיו.

ליכולת של בית העסק לגבות את החובות מלקוחותיו לעתים חשיבות מכרעת באשר לעתידו של העסק וליכולת שלו להמשיך בפעילותו השוטפת, שכן לעיתים אי פירעון של חוב משמעותי מצד לקוח, יכולה להביא לקריסה של העסק.

הקטנת החשיפה של בית העסק למצבים שבהם אין ביכולתו להיפרע מלקוח את חוב, מתבצעת בין היתר, באמצעות עריכת הסכמי התקשרות מותאמים לכל לקוח, במסגרתם בין היתר, נקבעים תנאי תשלום ברורים התואמים את אופי ההתקשרות ותוך נטילת בטוחות משמעותיות המתאימות ותואמות את אופי והיקף הפעילות העסקית ואת גודל החשיפה.

שירותי הגבייה הניתנים על ידי המשרד ניתנים במגוון דרכים משפטיות, בהן בין היתר, הגשת תביעות לבתיהמ"ש השונים או נקיטה בהליכי הוצאה לפועל.

השירותים הניתנים על ידי המשרד בתחום זה הם בין היתר:

 • עריכה וניסוח של הסכמי התקשרות וקבלת בטוחות מתאימות להבטחת הגבייה.  

 • ניסוח ועריכה של שטרי חוב.

 • ניסוח ועריכה של כתבי ערבות.

 • ייצוג בפני ערכאות משפטיות שונות.

 • הגשת בקשות לביצוע תביעות על סכום קצוב בהוצאה לפועל.

 • הגשת בקשות לביצוע שטרות בהוצאה לפועל.

 • הגשת בקשות למינוי כונס נכסים.

 • ייצוג זוכים וחייבים בהליכי הוצאה לפועל.

 • הגשת התנגדויות לביצוע שטרי חוב או לביצוע תביעות על סכום קצוב.

גבייה והוצאה לפועל
bottom of page